Política de Privadesa

1. Objecte del document

El document de seguretat està redactat complint el que es disposa en el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), en el qual es recullen les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la protecció, confidencialitat, integritat i disponibilitat dels recursos afectats pel que es disposa en el citat Reglament i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).

El fitxer de dades de caràcter personal de l'Associació Teràpies Holístiques ESPAI SACRA està classificat com de nivell sota

Aquest document haurà de mantenir-se permanentment actualitzat. Qualsevol modificació rellevant en els sistemes d'informació, en l'organització d'aquests, o en les disposicions vigents en matèria de seguretat de les dades de caràcter personal comportarà la revisió de la normativa inclosa i, si escau, la seva modificació total o parcial.

2. Àmbit d'aplicació

El responsable del fitxer Associació Teràpies Holístiques ESPAI SACRA ha elaborat aquest document comprometent-se a implantar-ho i actualitzar-ho.

Especificar l'estructura dels fitxers amb dades de caràcter personal i la descripció dels sistemes d'informació que els tracten és una mesura de seguretat de nivell bàsic. Es tracta d'una mesura d'índole tècnica i organitzativa necessària per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i les persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

El fitxer "socis" i el fitxer "col·laboradors" conté dades de caràcter personal de nivell baix. Per tant, es prendran les mesures de seguretat corresponents a aquest nivell.

Aquest fitxer de socis i col·laboradors únicament estaran composts de les dades personals i les dades bancàries dels socis i col·laboradors de l'Associació de Teràpies Holístiques Espai Sacra

3. Recursos protegits

Els recursos que queden protegits són:

o Els centres de tractament i locals on estiguin situats els fitxers o s'emmagatzemin els suports que els contingui.
o Els llocs de treball, ben locals o remots, des dels quals es pugui tenir accés al fitxer.
o Els servidors i l'entorn de sistema operatiu i de comunicacions en el qual està situat el fitxer.
o Els sistemes informàtics, o aplicacions establertes per accedir a les dades.

El període mínim de conservació de les dades registrades serà de dos anys.

4. Funcions i obligacions del personal

Les persones amb accés a les dades de caràcter personal i als sistemes d'informació han de tenir les seves funcions i obligacions clarament definides.

El responsable del fitxer adoptarà les mesures necessàries perquè el personal conegui les normes de seguretat que afectin el desenvolupament de les seves funcions, així com les conseqüències en què pogués incórrer en cas d'incompliment.

El personal que tingui accés a les dades del fitxer ha de conèixer i respectar les mesures que afecten les funcions que té encomanades.

Si existís alguna incidència, el personal ha de notificar-la al responsable del fitxer o al responsable de seguretat.

Les persones emprades que col·laborin han de guardar secret pel que fa a les dades del fitxer dels quals tinguin coneixement en el desenvolupament de les seves funcions.

5. Normes i procediments de Seguretat

Règim de treball fora dels locals de la ubicació del fitxer. L'execució de tractament de dades de caràcter personal, anés dels locals de la ubicació del fitxer, haurà de ser autoritzada expressament per la persona que ocupi la secretaria i, en tot cas, haurà de garantir-se el nivell de seguretat corresponent al tipus de fitxer tractat (nivell baix).

Fitxers temporals.

Els fitxers temporals hauran de complir el nivell de seguretat baix.

Tot fitxer temporal serà esborrat una vegada que hagi deixat de ser necessari per a les finalitats que van motivar la seva creació.

Proves amb dades reals.

Les proves anteriors a la implantació o modificació dels sistemes d'informació que tractin fitxers amb dades de caràcter personal no es realitzaran amb dades reals, tret que s'asseguri el nivell de seguretat corresponent al tipus de fitxer tractat (baix).

6. Identificació i autenticació.

El responsable del fitxer ha d'encarregar-se que existeixi una relació actualitzada d'usuaris que tinguin accés autoritzat al sistema d'informació i que s'estableixin procediments d'identificació i autenticació per a aquest accés.

Les contrasenyes han de canviar-se cada sis mesos.

Mentre estiguin vigents, s'emmagatzemaran de forma inintel·ligible.

El responsable del fitxer establirà un mecanisme que permeti la identificació de forma inequívoca i personalitzada de tot aquell usuari que intenti accedir al sistema d'informació, i la verificació que està autoritzat.

Identificació del responsable de seguretat. El responsable del fitxer és al seu torn el responsable de seguretat atès que el nivell de seguretat bàsic del fitxer ens permet no tenir est.

7. Control d'accessos.

El personal només pot accedir a les dades que siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions:

Únicament la persona que ocupi la secretaria estarà autoritzada per concedir, alterar o anul·lar l'accés autoritzat sobre les dades i els recursos.

Únicament la persona que ocupi la secretaria estarà autoritzada per dur a terme el procediment d'alta, modificació i baixa de les autoritzacions d'accés.

8. Control d'accessos físic.

D'acord amb la política mediambiental de l'associació, i en aplicació de les directrius d'"oficina sense paper" d'aquesta, tots els arxius es troben en suport informatitzat. No es disposa de suport físic.

L'accés a dades a través de xarxes de comunicacions. Les mesures de seguretat exigibles als accessos a dades de caràcter personal a través de xarxes de telecomunicacions hauran de garantir un nivell de seguretat equivalent al corresponent als accessos en manera local.

La persona que ocupi la secretaria tindrà accés a l'ordinador de l'Associació de Teràpies Holístiques Espai Sacra al com accedirà a través d'una clau que canviarà cada sis mesos. I ell autoritzés als membres de la junta que necessitin accedir a les dades. I se'ls donarà una contrasenya individual

La persona que ocupi la secretària serà la responsable de donar l'alta als nous socis en el fitxer electrònic.

9. Telecomunicacions (transmissió telemàtica de dades).

La transmissió de les dades del fitxer a través de xarxes de telecomunicacions es realitzarà xifrant aquestes dades o utilitzant qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no sigui intel·ligible ni manipulada per tercers.

10. Registre d'accessos

Cada accés a les dades del fitxer Associació Teràpies Holístiques ESPAI SACRA ha de quedar registrat, donant constància del nom de l'usuari, la data, l'hora, el nom del fitxer, el tipus d'accés i si hi ha autorització o no.

Les dades anotades en el registre d'accessos seran conservats per un període de temps de dos anys.

La informació registrada ha de ser revisada de manera periòdica. Aquesta funció serà exercida pel responsable de seguretat i la farà constar en un informe.

11. Procediment de notificació, gestió i resposta davant les incidències.

El responsable del fitxer, Jose Antonio Cutillas Soto, serà l'encarregat de registrar les incidències segons annex

El procediment de notificació i gestió d'incidències ha de contenir:

• El tipus d'incidència.

 

• El moment en què s'ha produït.

 

• La persona que realitza la notificació.

 

• A qui se li comunica.

 

• Els efectes que s'haguessin derivat d'aquesta. El sistema informàtic utilitzat en cas de tractar-se de gestió automatitzada.


12. Registre d'incidències.

En els procediments executats per a la recuperació de les dades caldrà indicar la persona que va executar el procés, les dades que han estat restaurats i, si escau, les dades que han hagut de ser gravats manualment.

Per a això serà necessària l'autorització del responsable del fitxer.

Els procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades.

El responsable del fitxer ha de verificar la definició i correcta aplicació dels procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades.

Aquests procediments han de garantir la reconstrucció en l'estat en què es trobaven les dades al temps de produir-se la pèrdua o destrucció.

Les còpies han de dur-se a terme com a mínim una vegada per setmana, tret que no s'hagués produït cap canvi durant aquest període.

13. Còpies de seguretat i recuperació.

La còpia de seguretat i dels procediments de recuperació de les dades es conservaran en un disc dur de l'Associació de Teràpies Holístiques Espai Sacra.

14. Revisió del document de seguretat.

El document ha de mantenir-se a tot moment actualitzat i serà revisat sempre que es produeixin canvis rellevants en el sistema d'informació o en l'organització.

Hi Haurà de, a més, estar adequat a les disposicions legals vigents a cada moment en matèria de seguretat de les dades.

15. Auditories.

Se sotmetran a una auditoria interna o externa els sistemes d'informació i instal·lacions de tractament de dades per verificar el compliment del Reglament de Mesures de Seguretat, dels procediments i de les instruccions vigents en matèria de seguretat de dades.

Es farà una auditoria, almenys, cada dos anys.

Després de l'auditoria, es redactarà un informe per dictaminar sobre l'adequació de les mesures i controls, identificar les seves deficiències i proposar les mesures correctores o complementàries necessàries.

Haurà de també incloure les dades, fets i observacions en què es basin els dictàmens aconseguits i recomanacions proposades.

Aquests informes seran analitzats pel responsable de seguretat competent, que elevarà les conclusions al responsable del fitxer perquè adopti les mesures correctores adequades, i quedaran a la disposició de l'Agència de Protecció de Dades.

AVÍS LEGAL

Política de privadesa i cookies

 La present Política de Privadesa i de Cookies, regula els tractaments de dades de caràcter personal duts a terme com a conseqüència de l'accés i ús de la pàgina web www.espaisacra.com (d'ara endavant, “la web”) del que és titular l’Associació de Teràpies Holístiques Espai Sacra (d'ara endavant, Espai Sacra), amb CIF G66366972 i domicili en Carrer de la Independència, 95 08225 Terrassa.

Així mateix, la present Política informa sobre les Cookies utilitzades a la web.


Política de Privadesa

L'ús de la web atribueix la condició d'usuari (d'ara endavant, el “Usuari”) i implica el coneixement i l'acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Política de Privadesa. L'Usuari ha de llegir atentament la present Política de Privadesa en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que aquesta pot sofrir modificacions.


Recollida, tractament i &uac